inner_banner
inner_banner

ALGEMENE BETALINGS EN LEVERINGS VOORWAARDEN

FAST PRINT KUMAR v.o.f.

1.    Definities:
1.1 Drukker: Fast Print Kumar
1.2 Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of op last van de opdrachtgever een overeenkomst sluit tot het vervaardigen van drukwerk of tot het verrichten van al die werkzaamheden die met drukwerk van doen hebben.
1.3 Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2.    Algemeen:
2.1 Alle orders worden afgesloten op grond van deze algemene voorwaarden.
2.2 Andere afwijkende voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door drukker zijn aanvaard voor een specifiek geval.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk tussen opdrachtgever en drukker zijn overeengekomen.

3.    Offertes, aanbiedingen:
3.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht drukker niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
3.2 Aanbiedingen van de drukker zijn steeds vrij- blijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.
Onder aanbod wordt verstaan een door de drukker gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddelijk een overeenkomst ontstaat.

4.    Annulering:
4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de drukker met de uitvoering is begonnen mits hij de hierdoor voor de drukker ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de drukker geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de drukker reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde produktiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

5.    Prijs:
5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
5.2 De prijs die de drukker voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5.4 Het is de drukker toegestaan om de tarieven van drukwerk en werkzaamheden die daar direct of indirect verband mee houden te wijzigen, de drukker dient echter prijsveranderingen van te voren schriftelijk aan de opdrachtgever door te geven, indien opdrachtgever hiermee niet akkoord kan gaan dan dient hij hiertegen bezwaar te maken per aangetekend schrijven en binnen 14 dagen na kennisname van de prijswijziging.

6.    Betaling:
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan een rente, berekend naar 1% per maand of een gedeelte daarvan, verschuldigd wordt.
Alle kosten met betrekking tot incasso van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen als gevolg van niet tijdige betaling – zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke – kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
6.2 De incasso-kosten bedragen 15% over het totaalbedrag, exclusief BTW, met een minimum van € 50.00, voorts zal bij ingebrekestelling de wettelijke rente van 1%  per maand over het totaal bedrag worden doorberekend.

7.    Termijn van Levering:
7.1 Een door de drukker opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De drukker is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever     hem in gebreke heeft gesteld.
7.2 De binding van de drukker aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst.
7.3 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de drukker, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de drukker mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de drukker, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen zoals het aanleveren van ondeugdelijk materiaal zoals onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de drukker tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkings- moeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
7.4 Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de drukker nodig is.
De drukker is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal drukker de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

8    Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud:
8.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de drukker zijn bedrijf uitoefent.
8.2 De drukker is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
8.3 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de drukker te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de drukker bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
8.4 Iedere levering van zaken door de drukker aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

8.5 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen.

De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de drukker door de     vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
8.6 De drukker is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9    Inhoud en wijziging overeenkomst:
9.1 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de drukker niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissie media.

10.   Zet, druk of andere proeven:
10.1  De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de drukker ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de drukker terug te zenden.
10.2  Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de drukker de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
10.3  De drukker is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
10.4  Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

11    Afwijkingen:
11.1  Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
11.2  Bij een beoordeling van de vraag of afwijking in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
11.3  Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
11.4  Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
– oplage tot 20.000 eenheden: 10 %
– oplage van 20.000 en meer :  5 %
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
11.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de algemene verkoopvoorwaarden van de vereniging van papiergroothandelaren.

De desbetreffende voorwaarden liggen bij de drukker ter inzage. De drukker zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

11.6  Afwijkingen in de overige door de drukker gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

12    Auteursrechten etc.:
12.1  De opdrachtgever garandeert de drukker, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsels, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale,  supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom danwel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de drukker zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
12.2  Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van ditartikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de drukker bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de drukker door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de drukker de order alsnog binnen een redelijk termijn uitvoeren.

12.3  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijft de drukker steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
12.4  De door de drukker volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detail- tekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vorm- geving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de drukker bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
12.5  De opdrachtgever verkrijgt na levering door de drukker het niet exclusieve recht tot gebruik van de door de drukker in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

13    Eigendom produktiemiddelen etc.:
13.1  Alle door de drukker vervaardigde zaken zoals productie-middelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsels, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en vormen, (folie) preegvormen, stempelplaten en randapperatuur, blijven het eigendom van de drukker ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
13.2  De drukker is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
13.3  De drukker is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.
Indien de drukker en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de drukker zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de drukker instaat voor de geschiktheid van herhaald gebruik.

14    Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten.:
14.1  Indien de opdrachtgever met de drukker is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies aan de drukker vragen.
14.2  De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de drukker vragen. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de drukker een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de drukker houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
14.3 De drukker is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
14.4  De drukker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de drukker onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de drukker getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
14.5  De drukker staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht of kleurechtheid of slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

14.6  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de drukker noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en door hem te bedrukken of te be-werken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of antismetpoeder.
14.7  De opdrachtgever is gehouden de drukker op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
14.8  De drukker is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal en producten te beschikken als ware zijn eigendom.
De opdrachtgever is op verzoek van de drukker gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de drukker af te halen.

15    Overmacht:
15.1  Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
15.2  Tekortkomingen van de drukker in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepsvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aard- olieprodukten  of andere middelen tot energie- opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulp- personen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de drukker toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

16    Aansprakelijkheid:
16.1  De aansprakelijkheid van de drukker uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
16.2  De drukker is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft genomen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
16.3  De drukker is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
16.4  De drukker is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de drukker te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de drukker niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
16.5  Indien de drukker terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de drukker alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

17    Slotbepalingen:
17.1  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke redenen dan ook ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met de wet is, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aantasten.
17.2  Op alle met drukker gesloten overeenkomsten en de daaruit vootvloeiende rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing.

18    Deponering:
Deze algemene  leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel in Amsterdam onder nummer 4476